Informace pro předškoláky

Pojďte se s námi podívat, jak s dětmi trávíme čas v naší mateřské školce. Začneme úplně od začátku a nakoukneme, jak děti vytváří svá díla. Dále Vás zveme do komunitního kruhu, kde děti procvičují své vědomosti a učí se mnoha dalším věcem. Nesmíme zapomenout na hudební činnosti, kdy děti rozvíjí své hlásky a učí se novým písním hravou formou i pomocí zajímavých tanečních kreací. Občas se z nás stanou divadelní herci a zahrajeme si pohádku.  Protože jsme správní badatelé, rádi pozorujeme a zkoumáme přírodu, chodíme často na procházku.           A když se nám nechce pozorovat okolí, ale máme chuť si hrát, zajdeme si na dětské hřiště nebo na zahradu. Ve všech těchto náplních dne a činnostech rozvíjíme své dovednosti, fantazii, kreativitu a učíme se novým poznatkům, rozvíjíme svůj hudební sluch, jemnou a hrubou motoriku a spoustu dalšího. Velmi důležité je zde se naučit samostatnosti, sebeobsluze, zdokonalit hygienické návyky a připravit se na vstup do první třídy. Samozřejmě během těchto činnosti nesmí chybět pořádné posilnění svačinkou a obědem. Po  vynikajícím jídle a nekonečném dni nastává zasloužený odpočinek, kdy se ukládáme do říše spánku, nebo si taky prohlížíme knížky. Celý den je plný zábavy, her zajímavých činnosti a děti jsou velmi šikovné.         

ved. učitelka Radka MALCHÁRKOVÁ

OTEVŘÍT FOTOGALERII

Vážení rodiče a milé děti. 
Školka se otevírá v 6.30 hodin, kdy se  děti scházejí ve třídě do 8.30 hodin (v té době se školka zamyká). 
Co si vzít do MŠ: 
   papuče 
 2x kelímek 
 zubní pastu 
 kartáček na zuby 
 pyžamo 
 Převlečení do třídy, na zahradu (v tašce), náhradní oblečení (pro případ nehody), náhradní boty 
 2 velké balení kapesníků 
 1 balíček ubrousků (mohou být i dětské zvlhčené ubrousky) 
 To vše podepsané jménem dítěte

Informace u p. Pekárkové  tel. 775 574 723

Způsob úhrady stravného – Trvalým příkazem z bankovního účtu (pravidelná platba každý měsíc ve stejné výši). Vyúčtování je prováděno 2x ročně (k 31. 12. a k 30. 6. daného roku). Při změně bankovního spojení v průběhu školního roku – nutno nahlásit změnu vedoucí školní jídelny. – Převodem z bankovního účtu nebo složenkou (jednorázová platba na daný měsíc – počet dní x výše stravného) Stravné se hradí na daný měsíc nejpozději do 15. dne v měsíci. Bankovní spojení: 1850357369/0800, variabilní symbol = datum narození dítěte.

Děti se vyzvedávají: 
    po obědě od 12.15 – 12.30 hod. 
 po svačince od 14.45  – 16.00 hod., kdy se školka uzavírá. 

na tel. čísle  775 574 724  nebo na e-mailové adrese: skolka@skolasudice.cz

 

p. učitelky v naší MŠ:

Radka Malchárková – vedoucí učitelka

Hana Svobodová

K organizaci dne v mateřské škole – pobyt venku.

Základním kritériem organizace dne v MŠ je promyšlené uspřádání různých aktivit, které jsou provázeny tvárností a dynamičností.

Kromě správné životosprávy, spojených činností a odpočinku má tady také své hlavní místo pobyt venku. Ten má dětem umožnit plnou pohybovou, zábavnou, ale i poučnou aktivitu na čerstvém vzduchu. S tím souvisí i systematické otužování dětí, které je významnou součástí pobytu venku.

Před odchodem na vycházku, hřiště nebo do volné přírody učitelky denně zvažují povětrnostní podmínky, příznivost počasí, vhodnost oblečení. Mají dobře promyšlenou náplň, bezpečnost a výchovně vzdělávací záměr. Průběžně a pravidelně rodiče informují o životě dětí v MŠ, jejich zájmech a potřebách.

Všem nám záleží především na zdraví, spokojenosti a radosti dětí z každého prožitého dne v mateřské škole.

Uvítaly bychom proto pochopení a vstřícnost rodičů respektovat organizační formy, které vyplňují podstatnou část dne stráveného v příjemném a podnětném prostředí, které nabízí dětem zdravý styl života, kde pohyb má své důležité místo.

Pobyt venku: denně (dle počasí) v rozmezí 10.00 – 11.30 hodin, v letních měsících odpoledne do odchodu dětí domů. Za vhodného počasí se činnosti přesouvají co nejvíce  do venkovního prostředí. Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod –10 °C, při silném větru, dešti a při inverzích.

(§ 21 vyhlášky  o MŠ)

Provozní podmínky

(2) V zařízeních pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání pro děti předškolního věku je denní doba pobytu venku zpravidla 2 hodiny dopoledne, odpoledne se řídí délkou pobytu dětí v zařízení. V zimním i letním období lze dobu pobytu venku upravit s ohledem na venkovní teploty. Pobyt venku může být dále zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách a při vzniku nebo možnosti vzniku smogové situace. V letních měsících se provoz přizpůsobí tak, aby bylo možné přenést výchovnou činnost dětí do venkovního prostředí nebo stíněných teras v co největším rozsahu.

Viz § 5 odst. (4) Vyhlášky o MŠ.

Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jím pověřené osob podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.