Vyhledávaní
  • Vyberte datum od-do

Historie a současnost Základní školy v Sudicích

První česká škola byla v Sudicích zřízena ministerstvem školství a národní osvěty roku 1926. Neměla však své vlastní prostory, a proto sídlila v pronajaté místnosti německé katolické školy. Až v září 1936 zahájila v Sudicích činnost česká státní měšťanská škola. Po mnichovském diktátu bylo Hlučínsko připojeno k Německu, činnost většiny škol byla zastavena. Zatímco do roku 1938 v Sudicích působily tři školy české – mateřská, obecná a měšťanská – a dvě školy německé – katolická obecná a evangelická obecná, v období 2. světové války se vyučovalo pouze v německé katolické škole.

Po roce 1945 byla v Sudicích obnovena česká obecná škola. Školní rok 1946/47 přinesl reorganizaci místního školství. Byla opět otevřena měšťanská škola a trojtřídní obecná škola s osmi postupnými ročníky se změnila na dvojtřídku        s ročníky pěti.

Se zvyšujícím se počtem dětí bylo nutné hledat nové prostory k výuce. To, že výuka probíhala na čtyřech různých místech, „komplikoval život“ mnohým pedagogům, kteří museli přebíhat z jedné budovy do druhé Tak se v Sudicích vyučovalo do června roku 1974. Školní rok 1974/1975 už byl slavnostně zahájen v nové budově školy.

Ke dni 1. 1. 2003 získala ZŠ právní subjektivitu a stala se příspěvkovou organizací. Základní a Mateřská škola Sudice byly sloučeny jako jedna organizace. Název školy je Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace se sídlem Hlavní 78, 747 25 Sudice. Zřizovatelem je obec Sudice. Škola je spádovou školou pro děti ze Sudic, Rohova a Třebomi. Součástí příspěvkové organizace je základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna, školní jídelna – výdejna.

Kapacita základní školy je 360 žáků a mateřské školy 28 dětí. Jsme úplná základní škola s devíti ročníky. Vyučování probíhá v kmenových třídách, podle potřeby i zaměření také v odborných učebnách. Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s motivačním názvem „Škola u hranic – bez hranic“. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání nese název „Poznáváme celý svět, až po ten poslední květ“. Vlastní školní vzdělávací program má zpracovaný i školní družina. Při škole pracuje školská rada a sdružení rodičů STROM, kteří významnou měrou podporují aktivity dětí a ve spolupráci se školou pořádají sportovní a kulturní akce.

Proměny naší školy od roku 1974 do současnosti

Mezi léty 2002 – 2004 probíhaly na základní škole rozsáhlé rekonstrukce, které změnily školu k nepoznání – nová fasáda, střecha, nová okna. Jen u toho ovšem nezůstalo. Za několik posledních let došlo k dalším výrazným úpravám a modernizacím naší školy i školky, která v roce 2010 přesídlila z bývalé budovy Na Angru do současné budovy            na ulici Hlavní a společně se základní školou tvoří jeden ucelený objekt. 

V roce 2014 doznala naše škola velkých změn. Byla zcela nově vybudována moderně zařízená učebna fyziky, chemie a přírodopisu. Kromě toho doznaly změn také šatny, ve kterých byly zařízeny nové v podobě osobních skříněk našich žáků. V roce 2015 jsme díky projektu „Zruční žáci“ mohli vytvořit novou dílnu, kde se vyučují pracovní činnosti. Také exteriér školy doznal výrazné proměny v podobě nové venkovní dlažby, která byla položena v roce 2016. V roce 2017 byl pak v mateřské škole vybudován výtah, který slouží k snadnějšímu přesunu jídla ze školní jídelny do mateřské školy. Nejnovější, ale zdaleka ne poslední etapou modernizace školy v roce 2018, byla celková rekonstrukce a modernizace školní tělocvičny.